Vraag & antwoord

 • Wat is het verschil tussen functieniveaus en salarisschalen?
 • Wat als de werkgever en de werknemer het niet eens worden over de functie indeling?

  • Als de werkgever en de werknemer het niet eens worden over het niveau waarop de medewerker is ingedeeld, dan is er de bezwaar- en beroepsprocedure. Maar het is natuurlijk altijd beter om het onderling wel eens te worden.

   Wanneer de werkgever en de werknemer een andere mening hebben over het functieniveau dan is het belangrijk dat beide partijen uitgaan van de meest uitgebreide functieomschrijving. Deze omschrijving is per functieniveau te vinden onder het tabblad ‘functieniveaus’ onder aan de verkorte beschrijving van elk niveau. Daar is een pdf te downloaden waarin uitgebreide informatie over de functie staat.

 • Wat gebeurt er bij twijfel tussen twee functieniveaus?

  • Raadpleeg bij twijfel de meest uitgebreide functieomschrijving. Deze omschrijving is per functieniveau te vinden onder het tabblad ‘functieniveaus’ onder aan de verkorte beschrijving van elk niveau. Daar is een pdf te downloaden waarin uitgebreide informatie over de functie staat.

   Kijk ook eens bij de vraag hieronder over de spelregels rondom functiewaardering. Daar staat veel informatie over twijfelgevallen.

 • Zijn er spelregels rondom het indelen van functies?

  • Ja, er zijn spelregels. Deze kunnen uitkomst bieden wanneer een werkgever problemen ondervindt bij het indelen van de functies. Hieronder staan ze op een rij:
    

   Spelregel 1: Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen.
   Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld twee van de vier karakteristieken naar een bepaald niveau verwijzen, terwijl een andere karakteristiek naar een ander niveau verwijst. Kies dan het niveau dat overeenkomt met de meeste karakteristieken.

   Met karakteristieken bedoelen we hier:
   - Aard van de functie
   - Werkwijze
   - Zakelijk risico
   - Werkomstandigheden

   Spelregel 2: De kennis van de medewerker is belangrijk. Niet hoe die kennis is verkregen.
   Bij de karakteristiek 'Aard van de functie' kijkt u onder andere naar het kennisniveau dat voor de functie nodig is. Het maakt niet uit hoe uw medewerker de vereiste kennis heeft verkregen. Diploma's zijn niet perse waardevoller dan praktijkervaring.

   Spelregel 3: Een combinatiefunctie? Kijk naar het zwaarste bestandsdeel.
   Het kan voorkomen dat een medewerker een veelzijdige functie heeft waardoor deze eigenlijk bij meerdere functiefamilies ingedeeld hoort te worden. Het is aan te raden om de functie voor de verschillende onderdelen te wegen wanneer de medewerker minimaal 20% van de tijd in die functiefamilie behoort. Het zal niet zo zijn dat de medewerker in beide families hetzelfde niveau haalt. Door de verschillende niveaus te beschrijven en in te delen zie je wat het hoogste niveaus is. Dat niveau is bepalend voor de indeling.

   Let op! Voorwaarde is wel dat een medewerker minimaal 20% van de tijd in die functiefamilie op dat functieniveau werkt.

   Spelregel 4: Het aantal medewerkers waaraan iemand leiding geeft, is niet bepalend.
   Als er sprake is van een leidinggevende functie, dan hoeft u niet precies aan te geven aan hoeveel medewerkers leiding wordt gegeven. Het gaat meer om indicaties. Afwijkingen naar boven of beneden hoeven niet direct tot een andere niveau-indeling te leiden.

   Spelregel 5: Grensgeval? Opnieuw informatie verzamelen.
   Als het niveau nauwelijks te bepalen is, verzamel dan opnieuw informatie. U kunt dan wat gerichter kijken naar de onderdelen waar de twijfel het sterkst is. Leden van Inretail kunnen contact opnemen met Inretail voor meer informatie.

 • In het verleden zijn mijn medewerkers al ingedeeld volgens het ‘gele boek’, kan ik dat blijven gebruiken?

  • Als u in het verleden het gele boek heeft ingevoerd, dan is dit voor u heel gunstig. Dit boekwerk diende namelijk als uitgangspunt voor het nieuwe loongebouw.

   De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen voor u op een rij:
   - Bij de functiefamilie Verkoop, niveau C: de medewerker moet ten minste 3 jaar ervaring in de functie binnen het bedrijf hebben om in dit niveau te worden ingedeeld.
   - Er is een extra functiefamilie genaamd Staf en Ondersteuning toegevoegd. Hierin staan functies op het gebied van Inkoop, Vastgoed, Marketing of E-commerce. Maar ook zwaardere functies op het secretariaat, PZ of Automatisering zijn hiermee in te delen.

   Omdat er in het verleden veel commentaar is geuit over de complexiteit van het gele boek hebben wij de communicatie hieromheen versimpeld. Daarom hebben wij deze website ontwikkeld waarop beknopte functieomschrijvingen staan en waar u middels een tool de juiste richting op wordt geleid. Zodat u niet alle ellenlange teksten hoeft door te worstelen.

 • Waarom wordt er steeds gesproken over het indelen van functies en niet over het indelen van medewerkers?

  • Voor alle duidelijkheid: het systeem gaat uit van een indeling in functies. Dat mag niet verward worden met de indeling van medewerkers. Immers, medewerkers komen en gaan, maar de functies blijven bestaan. Een werkgever kan dan ook volstaan met beschrijvingen van functies. Het doet er dan niet toe hoeveel medewerkers in uw bedrijf werken; is de functie beschreven, dan is dat uiteraard van toepassing op alle medewerkers in die functie.

 • Wat is functiewaardering precies?

  • Het nieuwe loongebouw is gebaseerd op functiewaardering. Dat houdt in dat een functie ingedeeld wordt op basis van de zwaarte van de functie. Hoe zwaarder een functie hoe hoger het functieniveau en de bijbehorende salarisschaal. Voor het loongebouw uit de cao Mode en Sport zijn alle functies omschreven die in onze branche voorkomen. Die zijn sterk uiteenlopend. En daarnaast zijn er binnen bepaalde functies ook nog niveauverschillen. Deze website geeft u de mogelijkheid om elke functie en elk niveau van het juiste ‘etiket’ te voorzien.

   Duidelijke perspectieven
   Doordat er per functiefamilie een aantal niveaus zijn beschreven wordt voor iedereen duidelijk welke perspectieven de Mode en Sportbranche biedt. Het is ook voor iedereen duidelijk wat de eisen zijn om op een bepaald niveau te functioneren.

   Functiewaardering: zo werkt het
   Al in de kleinste organisaties is sprake van verschil in functies. En waar twee medewerkers eenzelfde functie hebben, is er vaak weer sprake van een verschillend niveau. Die twee verschillen hebben onder andere gevolgen voor het salaris. Functiewaardering geeft ook inzicht in de carrièremogelijkheden. Mensen krijgen inzicht in de diverse functies en het niveau dat ze daarin kunnen bereiken. Bij functiewaardering spelen drie begrippen een belangrijke rol:

   Functiefamilies
   In de Mode- en Sportbranche vinden we een groot aantal verschillende functies. Functies die min of meer dezelfde werkzaamheden omvatten, behoren tot een functiefamilie. Meer informatie over de 12 functiefamilies.

   Functieniveaus
   In elke familie kunt u weer meer of minder niveaus onderscheiden. Zo behoren een Mode-Adviseur of Sportvak-Adviseur en een Verkoopmedewerker wel tot dezelfde functiefamilie Verkoop, maar hun niveau kan behoorlijk verschillend zijn. Dat verklaart hun verschil in salaris. De functieniveaus worden aangeduid met hoofdletters. Ze lopen van A tot en met I. Overigens hebben niet alle families ook al die niveaus. Sommige beginnen hoger dan A, andere eindigen lager dan l ( zie pagina 3). De hoofdletters hebben uiteindelijk een relatie met de salarisschalen in het loongebouw

   CATS®-karakteristieken
   De basis van dit functiewaarderingssysteem is de CATS methode. Deze hanteert 4 uitgangspunten (karakteristieken) om functies te wegen:
   - Aard van de functie
   - Werkwijze
   - Zakelijk risico
   - Werkomstandigheden